Aktualitātes
Skolēni
Pedagogi
Kontakti
Stundu saraksts
Konsultācijas
Sasniegumi
Izglītības programmas
Interešu izglītība
Pasākumi
Sports
Skolēnu pašpārvalde
Skolotājiem
Fotogalerija
Projekti
Skolēniem
Dokumenti
Vēsture
Izglītības programmas

Naukšēnu novada vidusskola īsteno šādas izglītības programmas:

Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011 )
Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011) 
Pamatizglītības programma (21011111)
Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (21015611)
Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (01011111)

Vispārējās vidējās izglītības programma (31016011 )
Stundu skaits

Mācību priekšmeti10. klase
Obligāto pamatkursu mācību priekšmeti
Latviešu valoda I3
Pirmā svešvaloda - angļu valoda I (B2)3
Otrā svešvaloda - krievu valoda I (B2)2
Vēsture un sociālās zinības I3
Matemātika I4
Datorika2
Sports un veselība3
Fizika I3
Ķimija I2
Bioloģija I2
Literatūra I3
Ģeogrāfija I3
Kultūras pamati1
Specializētie kursi
Valsts aizsardzības mācība2

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (31011011)
Stundu skaits

Mācību priekšmeti 11. klase 12. klase
Latviešu valoda 2
2
Pirmā svešvaloda 4
4
Otrā svešvaloda 3
3
Trešā svešvaloda3
Matemātika 5
5
Informātika 1

Sports 3
3
Fizika 3
3
Ķīmija 2
2
Bioloģija 2
2
Latvijas un pasaules vēsture 2
2
Literatūra 3
3
Mūzika 1

Ekonomika 1
2
Ģeogrāfija 1

Veselības mācība 1

Politika un tiesības
2
Kulturoloģija
1
2

Pamatizglītības programma (21011111) 2020./2021. m. g.
Stundu skaits

Izglītošanās jomas un mācību priekšmeti 2. klase3. klase5. klase 6. klase 8. klase 9. klase
Valodas
Latviešu valoda 665
4
3
3
Pirmā svešvaloda133333
Otrā svešvaloda
2
3
3
Tehnoloģiju un zinātņu pamati
Matemātika 445
5
5
5
Informātika 1
1


Dabaszinības
222
2


Bioloģija


2
2
Fizika


2
2
Ķīmija


2
2
Ģeogrāfija22
Cilvēks un sabiedrība
Latvijas  vēsture111
Pasaules vēsture 1 1
1
Sociālās zinības
112
2
1
1
Ētika/Kristīgā mācība11
Mājturība un tehnoloģijas
112
2
2
2
Sports222222
Mākslas
Literatūra2222
Mūzika
222
2
1
1
Vizuālā māksla
221
1
1
1
Izglītības iestādei izvēlei1111

Pamatizglītības programma (21011111)
Stundu skaits

Mācību jomas un mācību priekšmeti1. klase2. klase3. klase4. klase5. klase6. klase7. klase8. klase9. klase
Valodas mācību joma
Latviešu valoda666554333
Pirmā svešvaloda (angļu valoda)222233333
Otrā svešvaloda (krievu vai vācu)111222
Sociālā un pilsoniskā mācību joma
Sociālās zinības111111
Sociālās zinības un vēsture223
Latvijas un pasaules vēsture222
Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma
Vizuālā māksla212111111
Mūzika222222111
Literatūra112222
Teātra māksla11
Dabaszinātņu mācību joma
Dabaszinības222222
Ķīmija22
Fizika22
Bioloģija222
Ģeogrāfija222
Matemātikas mācību joma
Matemātika444556555
Tehnoloģiju mācību joma
Dizains un tehnoloģijas122112211
Datorika111122
Inženierzinības1
Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
Sports un veselība233333333

Mācību plāns attiecas:
2020./2021. m. g. uz 1., 4. un 7. klasēm,
2021./2022. m. g. uz 1., 2., 4., 5., 7. un 8. klasēm,
Sākot ar 2022./2023. m. g. uz visām 1.- 9. klasēm.